Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.garryhagger.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Garry Hagger/BVBA Lumage. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.garryhagger.be en op de door (of in opdracht van) Garry Hagger, al dan niet via voornoemde website, app, verstuurde emails en elektronische nieuwsbrieven (‘de website’). Door het gebruik van de website, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekt uitsluitend algemene informatie over Garry Hagger, zijn leven, zijn muziek, zijn activiteiten en bepaalde evenementen en initiatieven. Geenszins is beoogd enige vorm van advies te verstrekken

De website wordt door of in opdracht van Garry Hagger met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen, naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) Garry Hagger worden onderhouden, geldt dat deze uitsluitend ter informatie en voor het gemak van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Garry Hagger uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat Garry Hagger niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden. Garry Hagger aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites en platforms van derden.

De gebruiker van de website mag de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan (delen van) de website, ongeacht haar verschijningsvorm, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen normaal gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op of in de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Garry Hagger of andere betreffende rechthebbenden

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. Garry Hagger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de website.

Garry Hagger garandeert niet dat aan hem gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e- mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Garry Hagger te corresponderen, accepteert u dit risico.

Contact

Je kunt voor vragen omtrent deze bepaling en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website terecht bij contact@garryhagger.be